8K OER Explorer

Projekto tikslas - sukurti erdvę, prieinamą suaugusiųjų švietėjams, skirtą skirtingų bendrųjų kompetencijų plėtojimui.

Erasmus+ programos strateginių partnerysčių suaugusiųjų švietime projekto” “8K OER Explorer” idėja bendradarbiavimui, inovacijų kūrimui ir gerosios patirties pasidalijimui subūrė tris organizacijas iš Italijos, Lenkijos ir Lietuvos. “8K OER” projekto tikslas yra skatinti atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) ir informacinių komunikacinių technologijų (IKT)taikymą suaugusiųjų mokymo(si) ir mokymo(si) visą gyvenimą kontekste, pritaikant edukacinį procesą šiuolaikinei skaitmeninei erai. Siekiant, kad tobulinimo(si) poveikį turintis procesas taptų įdomesnis ir aktualesnis moderniai sąmonei, projekto ir visų veiklų tikslas apibrėžiamas pagal šiuos poreikio punktus:

 • Didėjantis informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas edukacinėse aplinkose. Tai rodo, jog ir suaugusiųjų švietėjų rengimas turėtų būti orientuotas į modernius mokymo(si) šaltinius. Informacinių technologijų naudojimas suteikia naujų gebėjimų ir stiprina bei tobulina turimas kompetencijas;
 • Poreikis atliepti ir puoselėti suaugusiųjų mokymosi iniciatyvas, kurios būtų patrauklesnės besimokantiems, atsižvelgiant į sudaromas sąlygas motyvacijos didinimui (pavyzdžiui, besimokantiems suaugusiems yra itin aktualus mokymosi ir šeimyninio bei profesinio gyvenimo derinimas);
 • Supratimo apie atviruosius švietimo išteklius (AŠI) naudojimo suaugusiųjų mokyme didinimas. AŠI nėra plačiai naudojami suaugusiųjų švietime ir mokymo(si) visą gyvenimą kontekste, vis dar nepakanka duomenų kaip tai galėtų prisidėti ir gerinti bei lengvinti mokymo(si) situaciją. Taip pat ir politiniame lygmenyje pastebimas trūkumas supratimo apie AŠI naudojimo poreikį ir tai lemiančius veiksnius;
 • Sąmoningumo didinimo poreikis. AŠI iniciatyvoms reikalingas informacijos skleidimas, naudojimosi ir praktikų kūrimo rėmimas.

Skaitmeninis mokymas(is) ir technologijų pritaikymo poreikis mokymo(si) aplinkose vis didėja, todėl suaugusiųjų edukatoriams, šis pokyčių momentas taip pat tampa aktualus ir keliantis klausimą- kaip pritaikyti modernius mokymosi šaltinius suaugusiųjų švietime?

Taigi, šiuo projektu skatinsime:

 • palaikyti suaugusiųjų švietėjų profesinį tobulėjimą, naudojant informacines komunikacines technologijas (IKT) bei atvirus švietimo išteklius (AŠI);
 • vystyti ir pritaikyti besimokančiųjų suaugusių mokymo(si) veiklas, pagal jų poreikius ir interesus;
 • skatinti naudojimąsi AŠI suaugusiųjų mokyme, ypač tobulinant pagrindines kompetencijas;
 • skleisti informaciją apie AŠI naudojimą ir teikiamas galimybes vietiniame, nacionaliniame ir europiniame lygmenyse;
 • dalintis su vietine bendruomene gerosios Europinės patirties pavyzdžiais.

Projekto metu pristatoma ir dalinamasi labiausiai veiksmingi, jau išmėginti ir egzistuojantys atvirieji mokymosi ištekliai, parengti tarptautinio ar valstybinio bendradarbiavimo projektų metu, pradedant EPALE platforma.

Partnerių projekto darbo grupės turės galimybę susitikti tris kartus visose trijose partnerių šalyse, trumpiems personalo mokymams-mainams. Iš viso 15 suaugusiųjų švietėjų yra pasidalinę atsakomybes už skirtingas bendrųjų kompetencijų grupes,apie kurias pirmame tyriminiame projekto pateiks sukauptą informaciją, o toliau pristatys gerąsias patirtis ir AŠI galimybes.

Projekto partneriai:
CEBS (Lenkija), www.europedirect-wroclaw.pl
NKey (Italija), www.nkey.it
Soclialinių investicijų valdymo centras (Lietuva),
www.socinvest.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai

Jei turite klausimų, susisiekime:
Tel. +37060117028

2016 m. spalis.

Ruduo- puikuas laikas projekto “8 K OER Explorer - Eight key competences' Open Eductional Resources Exlorer” STARTUI!

TM1 – Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Vroclove (Lenkija), 2016 11 24 – 25

Pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas vyko Vroclave, Lenkijoje. Jo metu, organizacijų atstovai susirinko, kad aptartų projekto vykdymo ir įgyvendinimo klausimus. Buvo diskutuojama ir detalizuojami klausimai dėl viso projekto veiklų plano, dėl lūkesčių partnerių atsakomybių projekto vykdymo metu, dėl bendrosios mokymų organizavimo tvarkos. Taip pat sudarytos darbo grupės, pasiskirstyta užduotimis. Buvo analizuojamos ir apibrėžiamos moderniausios informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) ir atvirieji švietimo ištekliai (AŠI), taikomi suaugusiųjų švietime, siekiant ugdyti pagrindines-bendrąsias kompetencijas. Esminis dėmesys projekto pasiruošimo etape orientuotas į jau egzistuojančius AŠI, taip pat įvardintos gerosios AŠI naudojimosi patirtys partnerių organizacijose ir atlikta AŠI pavyzdžių, skirtų suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui, atranka planuojamiems projekto mokymams. Tarptautinio susitikimo metu dalyviai turėjo progą susipažinti su vietine kultūra, taip pat aplankė Lenkijos partnerinę organizaciją, kuri pristatyta per pagrindinių kompetencijų ugdymo suaugusiems metodologijų prizmę. Susitikimo metu nuspręsta, kad pirmieji personalo mokymai įvyks Lietuvoje, juose dalyvaus po 5 suaugusiųjų švietėjus iš kiekvienos partnerės organizacijos. Lietuvių partnerių organizuoti mokymai bus orientuoti į dvi bendrųjų kompetencijų grupes ir jų ugdymui suaugusiųjų švietime – bendravimas gimtąja ir užsienio kalbomis bei kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

Laukite žinių apie pirmuosius mokymus!

Aktyvios „8 K OER Explorer - Eight key competences' Open Eductional Resources Exlorer” projekto veiklos tęsiasi VILNIUJE!

2017 balandžio 3 – 8 dienomis, Socialinių Investicijų Valdymo Centras organizavo projekto pirmąją personalo mokymų savaitę Vilniuje. Programai suformuluoti uždaviniai: prisidėti prie suaugusiųjų švietėjų profesinio augimo; puoselėti įdomesnį švietimo būdą, pasitelkiant Atviruosius švietimo išteklius (AŠI), ypač bendravimo gimtąja ir užsienio kalbomis, bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijų ugdyme; pasitelkiant gerosios patirties mainais.

Mokymų savaitės veiklos planuotos vadovaujantis aukščiau išvardintais uždaviniais bei siekiant analizuoti, praktiškai pritaikyti ir tobulinti dvi iš aštuonių bendrųjų kompetencijų – bendravimas gimtąja ir užsienio kalba bei kultūrinis sąmoningumas ir raiška. Uždaviniams įgyvendinti buvo pasitelkti formaliųjų ir neformalūs metodų naudojimas. Kiekvienos dienos pabaigoje dalyviai susirinkdavo refleksijai ir įvertinimui, turėjo pildyti asmeninį „Kompetencijų pasą“, skirtą savųjų gebėjimų pokyčiams stebėti, įsivertinti.

Pirmą dieną, atvykę dalyviai susitiko lietuviškame restorane „Senoji trobelė“, kur ne tik ragavo tradicinių patiekalų bei susipažino su autentišku interjeru, bet ir trumpai pristatė organizacijas, kurias atstovauja. Taip pat buvo aptarta projekto idėja ir mokymų savaitės Vilniuje planas. Neformalioje aplinkoje dalyviai susipažino vienas su kitu ir turėjo galimybę atsikvėpti po kelionės, atrasti įkvėpimą intensyvioms veikloms, neatitolstant ir plečiant kultūrinę ir tarpkultūrinę kompetenciją.

Antroji diena prasidėjo mokymų organizatorių komandos ir projekto koordinatorės pristatymu apie projekto formatą bei etapus, taip pat apie 8 bendrūjš kompetencijų idėją. Lietuvos partneriai pravedė mokymų dalį, pavadintą „Komunikacija + kultūrinis sąmoningumas = (iš)raiška”. Šia teze, teigiama, jog norint lengvai save išreikšti ir laisvai bendraui, būtinos kultūrinės ir komunikacinės kompetencijų pagrindas, bei plėtojimas. Interaktyviu viktorinos metodu dalyviams buvo pateikti klausimai bei keli atsakymų variantai, skatinantys apmąstyti projekto temą bei kiekvieno asmeninį vaidmenį projekte. Šioje veikloje buvo labiausiai orientuojamasi į minėtas dvi kompetencijas ir jų svarbą suaugusiųjų švietime. Užsiėmimo vedėja išryškino suaugusiųjų švietimui būdingus elementus ir pristatė formalų, neformalų ir savaiminį ugdymą bei jų tarpusavio sąveiką, kuri tiesiogiai įtakoja rezultatus. Taip pat aptarė skirtumus tarp mokyklinio amžiaus mokinių bei suaugusiųjų, būdingus iššūkius ir būdus, kaip mokymosi procesą galima paversti lengvesniu, įdomesniu, patrauklesniu ir efektyvesniu. Buvo pristatyti 4 M. Knowles andragogikos principai.

Mokymų organizatorės pateikė dalyviams kūrybiškų idėjų kompetencijų ugdymui iš įvairių perspektyvų, siekiant atliepti šiuolaikinio besimokančio žmogaus poreikius. „Atsakingas vartojimas ir aplinkosauginis sąmoningumas kaip dalis kultūrinės ir tarpkultūrinės kompentencijos“ buvo labai informatyvi dalis, kurioje svečias iš nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos paaiškino kasdienio sąmoningo vartojimo galimybes ir jų įtaką globaliame kontekste. Šio užsiėmimo metu ragavome organišką Sąžiningos prekybos (ang. „fairtrade“) maistą, analizavome etiketes ant produktų ir dalinomės pamąstymais. Diskutavome kur ir kaip turi būti prieinama ši informacija, siejant su AŠI.

Aktyvi diena tęsėsi CLIL metodologijos anglų kalbos mokymosi procese pristatymu, pateikiant šį mokymosi būdą kaip vieną iš pačių moderniausių pavyzdžių. Seminaro eigoje dalyviai praktiškai sudalyvavo keliuose „SMILE“ metodologijos siūlomuose anglų kalbos mokymo moduliuose. „SMILE“ įrankio idėja – apjungti tiek anglų kalbos mokymąsi, tiek aplinkosauginį sąmoninimą, veiklų integravimą. Modulių simbolis ir veiklos centras- dviračiai, kaip alternatyvi ir tvari judėjimo mieste priemonė. Pratimai ne tik suteikė smagių emocijų, bet taip pat ir praturtino dalyvius anglų gramatikos ir žodyno žiniomis. Dienos pabaigoje dalyviai galėjo pasitikrinti, ką išmoko, miesto turo ant dviračių metu - „Važiuok dviračiu – saugok planetą – kelk kultūrinės kompetencijų lygį“.

Trečios dienos žinutė – „Muziejų lankymas kitaip“. Pirmasis muziejus, kurį aplankėme, buvo Vytauto Kasiulio dailės muziejus, kuriame organizuotos dvi sesijos. Pirma, muziejaus tyrinėjimas ir įkvėpimo ieškojimas, kurioje dalyvius lydėjo angliškai bendraujanti gidė. Antra, praktinis šilkografijos meno išbandymas, kuriame dirbome su žymia lietuvių dailininke E. Ridikaite. Popiet diena persikėlė į labai modernią ir edukacinėmis veiklomis turtingą erdvę, muziejų, Valdovų Rūmus, kuriuose buvo siekta atskleisti Italiją, Lenkiją ir Lietuvą jungiančius istorinius taškus. Juos rasti padėjo gido vedama ekskursija, po kurios dalyviai susibūrė kūrybinei užduočiai. Užduotis buvo pasigaminti dekoracijas bei instrumentus, ir suvaidinti pirmąją operą, kuri Lietuvą buvo atgabenta iš Italijos- „Elenos pagrobimas“. Rūmų aplinka, tradicinė senovinė muzika įkvėpė projekto dalyvius spektakliui ir suteikė daug gerų emocijų, kas įrodė, jog bendri kultūriniai ir istoriniai faktai bei žinios gali tapti pagrindine motyvacija mokymosi visą gyvenimą procese. Be to, pagrįsta dienos idėja, jog kitoks muziejų lankymas, gali būti malonus, smagus ir prisidėti prie kultūrinių ir komunikacinių kompetencijų auginimo. Taip pat tokios idėjos gali būti naudojamos virtualaus mokymosi procese.

Kitą dieną edukacinių ir kultūrinių kelionių netrūko. Mokymų grupė keliavo į Trakus, kur aplankė Trakų salos pilį bei susipažino su Trakuose gyvenančios Karaimų benduromenės kultūra. Karaimų edukacinio centro – restorano savininkas dalyviams pristatė Karaimų tradicijas ir kulinarinį paveldą, bei pasiūlė įsitraukti edukacinėje veikloje, gaminant tradicinius karaimiškus kibinus.

Priešpaskutinę dieną projekto grupė tyrinėjo vietines įstaigas, siūlančias šiuolaikines mokymosi erdves. Pirmasis turas su patyrusia, 20 metų dirbančia gide vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Moteris papasakojo istorijos eigą ir pokyčius, kurie lėmė dabartinės bibliotekos ir jos erdvių modernumą. Toliau dalyviai tęsė vizitą konferencijų kambaryje, kur nacionalinės bibliotekos atstovai ir suinteresuotosios projekto šalys - Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – pristatė savo veiklas, tiesiogiai susijusias su suaugusiųjų švietimu.

Po pristatymo projekto pratnerių Lietuvoje koordinatorė pakvietė dalyvauti ir moderavo debatus – diskusiją „Šiuolaikinė erdvė ir įrankiai. Motyvaciją, įkvėpimas ir kliūtis besimokantiems suaugusiems“. Dalyviai ir svečiai gyvai dalinosi idėjomis ir galiausiai priėjo išvadą, jog kompetencijos, motyvacija ir modernūs įrankiai yra sėkmingo mokymosi visą gyvenimą ir saviugdos procesų pamatas. Antroje dienos pusėje, siekiant paskatinti ieškoti motyvacijos ir plėsti aplinkos įvairovę, dalyviai pakviesti į Valstybės pažinimo centrą, kuris yra pats inovatyviausias pilietinio ugdymo centras Vilniuje, įsikūręs Prezidentūroje.

Matant vakarais neblėstantį dalyvių norą bendrauti, dalintis įžvalgomis ir gimusiomis idėjomis, rodėsi, jog visa savaitė buvo per trumpa. Paskutinės dienos trumpoje atsisveikinimo dalyje buvo matyti tiek laimingi žmonių veidai, tiek džiaugsmo ašaros.

Su sukauptomis naujomis patirtimis, užmegztomis draugystėmis ir patobulintomis kultūrinėmis ir komunikacinėmis kompetencijomis, su nekantrumu bei teigiama energija, projekto mokymų grupė ištarė vieni kitiems „IKI PASIMATYMO ITALIJOJE!”.

Mokymų savaitės vaizdus ir daugiau informacijos galite rasti projekto facebook'o paskyroje !

Projekto organizacijų atstovai susitinka ITALIJOJE!

TM2 – Tarptautinis projekto susitikimas Santa Croce sull’Arno (Italija), 2017 06 06 –10

Pagal iš anksto suplanuotas projekto veiklas po pirmųjų po pirmųjų personalo mokymų Lietuvoje įvyko antrasis partnerių susitikimas Italijoje, Santa Croce sull’Arno.

Susitikimo metu vykdytos veiklos:

 • Italijos partnerių organizacijos detalus pristatymas, supažindinant su suaugusiųjų švietimu susijusiomis veiklomis;
 • Strateginių veiklų aptarimas, planavimas - valdymas ir finansai, įvertinimas, vidinis bendradarbiavimas ir informacijos sklaida;
 • Antrosios mokymų savaitės Italijoje planavimas – preliminarus AŠI pasirinkimas išbandymui;
 • Pasiruošimas debatams apie strategijų suaugusiųjų švietime galimybes, siekiant pagerinti veiklas, pasirenkant patrauklesnį turinį ir atsižvelgiant į individualius poreikius bei lūkesčius. Taip pat aptarti mokymosi proceso rezultatų skirtumus, priklausomai nuo skirtingų geografinių ir socioekonominių galimybių. Debatų data, dalyviai, metodinė medžiaga, vieta;
 • Susitikimas su Mariangela Bucci (“Assessore Politiche ed Istituzioni culturali - Servizi educativi e scolastici - Politiche giovanili – Memoria”) miesto tarybos nare, atsakinga už vietos politinių ir kultūrinių institucijų, švietimo ir mokyklų paslaugų, jaunimo politikos bei istorinės atminties klausimus;
 • Susitikimas su menininkėmis Elena Asmar, Concetta Modica ir Ilaria Mariotti, atsakingomis už parodos "Segni per far fiorire vasi" organizavimą Villa Pacchiani;
 • Oficialus susitikimas ir projekto “8K OER” pristatymas su S. Croce sull’Arno mere Deidda Giulia savivaldybėje;
 • Apsilankymas “Gruppo Nuovo Astro al Capannoni del Carnevale” angare Santa Croce sull’Arno, susipažinimui su vietine situacija, kultūrinėmis, bendruomeninėmis veiklomis ir tradicijomis.

Projekto veiklas galite stebėti projekto facebook paskyroje -https://www.facebook.com/8KOERCreative Commons License   VšĮ "Socialinių investicijų valdymo centras"